ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

Μαγνητικά

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ

Περιστροφικά

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ

Περιστροφικά – Κρουστικά

ΚΟΛΩΝΑΤΑ

Σταθερά – Κολωνάτα